2018 m. kovo 22 d. Socialinės apsaugos ir darbo ministras susitiko su Asociacijos „Savarankiškas gyvenimas“ atstovais: Roku Jarašiumi, Kristina Dūdonyte, Andriumi Kazoku, Ričardu Dubicku, Žilvinu Mišeikiu. Susitikimo metu buvo aptarti šie klausimai:

  1. Lengvųjų automobilių, pritaikytų neįgaliesiems vežti, paskirstymo savivaldybių teritorijose veikiančioms organizacijoms 2018 metais;
  2. Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos tarpininkavimo sprendžiant neįgaliesiems aktualius klausimus;
  3. Asmeninio asistento paslaugų reglamentavimo ir asmeninio asistento kvalifikacijos reikalavimų;
  4. Lietuvos Respublikos darbo kodekso nuostatų;
  5. Perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų neįgaliesiems ir likusiems be tėvų globos vaikams 2014-2020 metų veiksmų plano įgyvendinimo ir šiuo metu kuriamos kompleksiškai teikiamų paslaugų sistemos, kuri sudarys galimybes kiekvienam neįgaliajam ar jo šeimai (globėjams, rūpintojams) gauti individualias paslaugas ir reikiamą pagalbą bendruomenėje.

Susitikimo metu nutarta:

1. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija:

1.1. Išsiaiškins, ar valstybinės institucijos tinkamai atstovavo neįgaliųjų interesus pagal Asociacijos „Savarankiškas gyvenimas“ pateiktus pavyzdžius (dėl neįgaliųjų automobilio vietos įrengimo prie namo ir sprendžiant atsiradusias problemas po nekokybiškai atliktų būsto pritaikymo darbų).

1.2. Išsiaiškins galimybes dėl asmeninio asistento bazinių mokymų programos parengimo ir kokių konkrečių veiksmų reikia imtis asmeninio asistento bazinių mokymų programos parengimui.

1.3. Lygių galimybių skyrius artimiausiu metu išsiaiškins ir pateiks informaciją apie rengiamų apgyvendinimo sąlygų grupinio gyvenimo namuose, savarankiško gyvenimo namuose ir apsaugoto būste ir juose teikiamų paslaugų skirtumus. Esant galimybei, atsiųs minėtų apgyvendinimo sąlygų tvarkos aprašų projektus.

1.4. Apsvarstys galimybes keisti teisės aktus (ligos ir motinystės įstatymas ir poįstatyminiai) numatant laikino nedarbingumo pažymėjimo tęsimo ilgiau nei 90 d. galimybes neįgaliesiems.

1.5. Apsvarstys galimybę dėl lengvojo automobilio, pritaikyto neįgaliesiems vežti, skyrimo projektui „Socialinis taksi“, kuris yra Asociacijos „Savarankiškas gyvenimas“ partneris. Taip pat rengiant kitų metų programą apsvarstyti numatyti galimybę lengvuosius automobilius, pritaikytus neįgaliesiems vežti, skirti ir
projektui „Socialinis taksi“.

2. Asociacija „Savarankiškas gyvenimas“ pateiks analizę dėl dabar galiojančio Darbo kodekso nuostatų, kurios blogina situaciją neįgaliesiems ir pasiūlymus dėl minėtų Darbo kodekso nuostatų keitimo.